Polityka Prywatności

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest  GRAAL SP Z O.O. Nizinna 2, 58-310 Szczawno Zdrój

Kontakt z Inspektorem, który udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: graal@restauracja-graal.eu.

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych nazywane w skrócie RODO. Dane osobowe pozyskujemy od Państwa w celu zawarcia umowy lub od portali rezerwacyjnych, jeżeli Pan/Pani wyraziliście taką zgodę.
Możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak: Imię i Nazwisko; Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto); Numer telefonu; Adres e-mail; Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania f- ry VAT na przedsiębiorstwo); Nr rejestracyjny pojazdu należącego do Klienta (w przypadku korzystania z parkingu hotelowego); Nr dokumentu tożsamości/PESEL; Informacje dotyczące narodowości.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom Hotelu, zapobieganiu oszustwom, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: Wizerunek twarzy pozyskany z monitoringu wizyjnego; Imię i nazwisko; Adres e-mail; numer telefonu; Adres IP.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne w zakresie korzystania z usług.

Podstawa prawna przetwarzania:

a) art. 6 ust. 1 pkt a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;

b) art. 6 ust. 1 pkt b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

c) art. 6 ust. 1 pkt c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

d) art. 6 ust. 1 pkt f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Na swojej stronie internetowej wykorzystujemy tzw. cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej.

Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena usługi jest udzielana na podstawie cennika naszego hotelu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Państwa dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres: 10 lat- w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń ;5 lat – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili można tę zgodę cofnąć.

Uprzejmie informujemy, że macie Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa; otrzymania kopii danych ;przenoszenia danych osobowych.

Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana w na stronie internetowej Hotelu. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018.